Quality Management


Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό αλλά και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη οικονομία σε τοπικό, εθνικό αλλά ακόμα και σε διεθνές επίπεδο.

Η εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης ISO (www.iso.org), διευκολύνει τις επιχειρήσεις ακριβώς σε αυτήν τους την προσπάθεια, καθώς πλέον μπορούν να αποδείξουν με τα σχετικά πιστοποιητικά, ότι ακολουθούν σταθερές και αποδεκτές μεθόδους κατά την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, διασφαλίζοντας έτσι, ανάλογα με το πρότυπο, τη σταθερή ποιότητα (πρότυπο ISO 9001), την υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων τους, την προστασία του περιβάλλοντος (ISO 14001), τη δημόσια υγεία μέσω ασφαλών τροφίμων (ISO 22000-HACCP), την ασφάλεια των δεδομένων τους ή και άλλες παραμέτρους.

Εκτός από τα πρότυπα του Οργανισμού ISO, υπάρχουν και άλλα «εμπορικά» πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία κρίνουν τις επιχειρήσεις ή και τα προϊόντα τους άλλοι οργανισμοί. Τέτοια είναι τα πρότυπα IFS και BRC, μέσω των οποίων πιστοποιούνται προϊόντα (όχι η επιχείρηση πλέον) που επιθυμούν να κυκλοφορήσουν στις αγορές της Γερμανίας και της Βρετανίας αντίστοιχα.

Οι πιστοποιήσεις εφαρμογής των προτύπων δίδονται μετά από έλεγχο των επιχειρήσεων (ή των προϊόντων τους ανά περίπτωση) από Οργανισμούς Πιστοποίησης, κατάλληλα διαπιστευμένους από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ή αντίστοιχους φορείς ανά χώρα.

Το μελετητικό γραφείο ΝΟΤΙΟΝ από το 1998 ως και σήμερα έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει συστήματα ποιότητας σε πολλές επιχειρήσεις ή και οργανισμούς της Κρήτης, τόσο βιοτεχνίες-βιομηχανίες, όσο και εμπορικές επιχειρήσεις ή μονάδες παροχής υπηρεσιών (τουρισμός, υγεία-πρόνοια κ.α.), παρακολουθώντας πάντα την εξέλιξη και των ίδιων των διεθνών προτύπων. Αυτή τη στιγμή διαθέτει επιστημονικό προσωπικό (κυρίως Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης, Χημικούς Μηχανικούς αλλά και Οικονομολόγους), ειδικευμένο στη μελέτη – ανάπτυξη των συστημάτων ποιότητας. Επίσης αναλαμβάνει και το ρόλο του Υπεύθυνου Ποιότητας σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν στελέχη, που να μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνα τα σχετικά καθήκοντα.

Συστήματα Ποιότητας

Το ISO 9001

Οι οδηγίες απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, με σκοπό να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση ενός Συστήματος διοίκησης της επιχείρησης, με επίκεντρο την ποιότητα του προϊόντος που παράγει ή της υπηρεσίας που προσφέρει και την ικανοποίηση των πελατών της.

Το ISO 22000 (HACCP)

Είναι ένα προληπτικό σύστημα με σκοπό να διασφαλίσει τα τρόφιμα και ποτά από φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται, αποθηκεύουν ή διανέμουν τρόφιμα. Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης, ο εξοπλισμός της, η ροή των πρώτων υλών και προϊόντων, η υγιεινή του προσωπικού, οι συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, η παρουσία πρόσθετων στην σύνθεση του τροφίμου, οι επισημάνσεις στην συσκευασία κλπ. είναι μερικές από τις παραμέτρους που επιδρούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων. Πρωταρχικός στόχος μιας επιχείρησης τροφίμων ή/και ποτών είναι η ελαχιστοποίηση του ρίσκου για ασθένεια ή τραυματισμό του καταναλωτή προερχόμενη από προϊόντα που η ίδια παρήγαγε, αποθήκευσε, μετέφερε ή διέθεσε.

Το ISO 14001

Περικλείει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί μια επιχείρηση ώστε να διαχειρίζεται επιτυχώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Οι σύγχρονες απαιτήσεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, των Καταναλωτών και της Κοινωνίας γενικότερα, ωθούν τις Επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες περιβαλλοντικές τους πρακτικές και να εφαρμόσουν συστήματα τα οποία να τεκμηριώνουν και να διασφαλίζουν την μεθοδολογία βελτίωσης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων και Στρατηγικών τους.

Διαδικασία εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας είναι αυτή του διαγράμματος. Η συμμετοχή του συμβούλου ποιότητας του γραφείου μας είναι παρούσα σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του μέχρι και την έκδοση του πιστοποιητικού. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, ο σύμβουλος μπορεί να παραμείνει ως εξωτερικός σύμβουλος, με κάποιες προγραμματισμένες επισκέψεις στο χώρο της επιχείρησής σας.

ISO 9001, ISO 22000 – HACCP κ.α.

  •  Ανάπτυξη – Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000.
  •  Ανάπτυξη – Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων HACCP σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005.
  •  Ανάπτυξη – Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 ή/και κατά EMAS.
  • Ανάπτυξη – Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων κατά ΕΛΟΤ 1801.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων με βάση τα πρότυπα BRC και IFS.

Λοιπές υπηρεσίες ποιότητας

  • Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση Διαχειριστικών Συστημάτων.
  • Ανάπτυξη – Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
  • Παρακολούθηση εφαρμογής και τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων-οργανισμών, που ήδη εφαρμόζουν πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης.
  • Διαρκής επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας, τεχνολογίας και νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και του περιβάλλοντος.
  • Οργάνωση δειγματοληπτικών ελέγχων ποιότητας προϊόντων.
  • Εκπαίδευση/ενημέρωση προσωπικού στα θέματα ποιότητας και την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισής της.